Trang chủ

/

Văn bản

Quyết định đính chính thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng bộ công nghiệp

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1229/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản) như sau:

1. Về căn cứ:

Đã in: “Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2006 và Nghị định...”

Đính chính: “Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định...”

2. Về điểm 2, mục III. Điều khoản thi hành:

Đã in: “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2006 và thay thế...”

Đính chính “Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào