Trang chủ

/

Văn bản

Mẫu đơn đề nghị cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC

Thủ tục: Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Doanh nhân Việt Nam đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cục quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an.

Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền (quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ.

Làm 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC (mẫu TK15), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về các hoạt động doanh nghiệp.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3- Nhận thẻ ABTC tại Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an:

Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấp phép xuất nhập cảnh cho người đến nhận kết quả.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

01 tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu do Cục quản lý xuất, nhập cảnh ban hành), có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân.

04 ảnh cỡ 3x4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03 ảnh để rời).

Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền, cụ thể:

+ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ nếu là doanh nhân do Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ hoặc trực tiếp quản lý;

+ Văn bản của Thủ trưởng  cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), nếu là doanh nhân do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

+ Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nếu là doanh nhân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

* Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC, doanh nhân phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp cơ quan, daonh nghiệp cử cán bộ, nhân viên khác thay mặt doanh nhân nộp hồ sơ và nhận thẻ thì cán bộ, nhân viênđó phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng minh nhân dân của mình và hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ ABTC.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

 

- Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ ABTC

 

- Lệ phí: Thẻ ABTC cấp lần đầu: 1.200.000 đ (một triệu hai trăm nghìn đồng)

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC  (mẫu TK15)

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

+ Quyết định số 50/2006/QĐ-BTC ngày 22/9/2006 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh nhân APEC

+ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 Hướng dẫn thực hiện quy chế  cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu/Form TK 15

Ảnh 3x4 cm
nền trắng,mới
chụp, mặt nhìn
thẳng, đầu để
trần, đóng dấu
giáp lai của
doanh nghiệp/cơ
quan quản lý
(2)

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC (1)
APPLICATION FOR ABTC

 

 

 1. Họ và tên (Viết chữ in hoa)............................................................................. 2- Nam, nữ ......
  Surname and given names of the Applicant (in capital letters)           Sex: Male/Female
  3- Sinh ngày ............ tháng ............ năm ......................... tại........................................................
 • Date of birth             (Day/Month/Year)               at
  4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn) ........................ đường phố ............ Permanent resident address: Home number (Hamlet/ village) Road/Street
  phường (xã, thị trấn) .................. quận (huyện, thị xã) ........................ tỉnh (thành phố)……
  Ward (Commune/ town) District (Town) Province (city)
  5- Hộ chiếu số …………... Loại …........... Cấp ngày ....../....../...... Giá trị đến ngày...../....../......
  Passport number      Type     Date of issue (Day/Month/Year) Date of expiry (Day/Month/Year)
  Cơ quan cấp ..................................................................................................................................
  Issuing authority
  6- Số điện thoại ..................................... số fax ..................................... Địa chỉ email.......................
  Phone number FAX number E-mail
  7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (3) ......................................................................
  Name, address and phone number of the Applicant's Business/Organisation
  .........................................................................................................................................................
  8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (3) .........................................................................................................
  Position or occupation
  9- Ngành nghề kinh doanh ..................................................................................................................
  Type of business
  .........................................................................................................................................................

10- Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (4) .......................................................... .
  To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel

.............................................................................................................................................................
trong đó ưu tiên xét duyệt trước (nếu có) (5)...................................................................................
economies nominated as priorities

11-Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số.................... ngày......./......./.......
Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority Date (Day/Month/Year)
12- Nếu hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời gian cấp thẻ ABTC không?
Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 day?
Không Có xin lùi đến ngày ......./......./........
No Yes Deadline (Day/Month/Year)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.
      I will be fully responsible to the Law for all above statements.

 

 

 

 

Xác nhận

Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

người đề nghị cấp thẻ xác nhận lời khai trên là đúng.

Authentication by

Head of the Applicant's Business/organisation

Ngày(Date)..........tháng(Month).........năm(Year)............

(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, fullname, position and stamp of the Authenticator)

Làm tại ..................... ngày ......../......../.......

Done at Date (Date/Month/Year)

Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên (6)

Signature and full name of the Applicant

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1)Tờ khai này dùng trong trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC lần đầu.

(2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm thêm 03 tấm ảnh để rời.

(3) Các mục 7, 8 kê khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mục 7 cần khai rõ loại hình doanh nghiệp như: công tyTNHH, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, tập đoàn kinh tế hay doanh nghiệp tư nhân…

 (4) Nếu đến tất cả các nền kinh tế thành viên ABTC thì ghi là "tất cả", nếu chỉ đến một số nền kinh tế thành viên thì ghi rõ tên của nền kinh tế thành viên đó. Các nền kinh tế thành viên gồm: Australia(AUS); Brunei Darussalam (BNR); Chile (CHL); China (CHN); Hongkong (HKG);Indonesia (IDN); Japan(JPN); Korea (KOR); Malaysia (MYS); Mexico (MEX); New Zeland (NZL);Papua New Guinea (PNG); Peru (PER); Philippines (PHL); Singapore (SGP);Thailand (THA); Chinese Taipei (TWN). (5) Ghi tối đa 5 nền kinh tế thành viên ưu tiên đến trước. Khi đủ những thành viên xin ưu tiên trả lời, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ ngay cho ông/bà.

(6) Chữ ký của người đề nghị cấp thẻ phải ở trong khung để Cục Quản lý XNC in chữ ký đó vào thẻ; ghi rõ họ tên ở phía dưới khung.