Trang chủ

/

Văn bản

Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 1088/2006/ QĐ-BKH ngày 19 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN
THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 
 
 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Điều 2. Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận đầu tư được in trên khổ A4, có hình hoa văn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
BỘ TRƯỞNG
Vỗ Hồng Phúc

 
  PHỤ LỤC
 
Số TT
Danh mục Mẫu văn bản
Ký hiệu
I. Mẫu văn bản quy định cho nhà đầu tư
PHỤ LỤC I
(từ  I-1 đến I-16)
a) Mẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
 
1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Phụ lục I-1
2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Phụ lục I-2
3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Phụ lục I-3
4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Phụ lục I-4
5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
Phụ lục I-5
6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
Phụ lục I-6
7
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
Phụ lục I-7
8
Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Phụ lục I-8
9
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Phụ lục I-9
10
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
Phụ lục I-10
b) Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước
 
11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)  
Phụ lục I-11
12
Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
(đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp  Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)
Phụ lục I-12
c) Mẫuvăn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
 
13
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Phụ lục I-13
14
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Phụ lục I-14
15
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Phụ lục I-15
16
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006  chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
Phụ lục I-16
II. Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư
PHỤ LỤC II
(từ II-1 đến II-5)
17
Giấy chứng nhận đầu tư
(cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Phụ lục II-1
18
Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh)
(cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
Phụ lục II-2
19
Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
(cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
Phụ lục II-3
20
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Phụ lục II-4
21
Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư
(cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
Phụ lục II-5
III. Mã các tỉnh
PHỤ LỤC III
IV. Hướng dẫn cách ghi
PHỤ LỤC IV
(từ IV-1 đến IV-3)
1
Hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản quy định cho nhà đầu tư
Phụ lục IV-1
2
Hướng dẫn và quy định cách ghi các mẫu Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.
Phụ lục IV-2
3
Quy định phông chữ và thể thức
Phụ lục IV-3
 
 
 
Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư :
             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
[11]
1. Tên dự án đầu tư:
[12]
2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                
[13]
3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
                8. Nhà đầu tư cam kết:
    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;
    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
[19]
                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:
[03]
1. Tên Chi nhánh:
[04]
2. Địa chỉ:
[07]
3. Người đứng đầu Chi nhánh:
[08]
4. Ngành, nghề kinh doanh:
          II. Nội dung dự án đầu tư:
[11]
1. Tên dự án đầu tư:           
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
 III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
[19]
                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
Phụ lục I-3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08]
5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]
6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]
7. Vốn pháp định:
          II. Nội dung dự án đầu tư:
[11]
1. Tên dự án đầu tư:          
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
 III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
[19]
                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I-4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
[11]
1. Tên dự án đầu tư:           
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:          
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:          
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:          
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án         
[16]
5. Thời hạn hoạt động:          
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:          
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           
  8. Nhà đầu tư cam kết:
  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
[19]
                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
                                                                       
 
 
Phụ lục I-5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh
[03]
1. Tên Chi nhánh:
[04]
2. Địa chỉ:
[07]
3. Người đứng đầu Chi nhánh:
[08]
4. Ngành, nghề kinh doanh:
          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
[11]
1. Tên dự án đầu tư:         
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án      
[16]
5. Thời hạn hoạt động: 
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:                    
 
 
 
 
Phụ lục I-6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08]
5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]
6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]
7. Vốn pháp định:
          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
[11]
1. Tên dự án đầu tư:         
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án      
[16]
5. Thời hạn hoạt động: 
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I-7
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
 
[01]
                                  Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh:
[08]
5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]
6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]
7. Vốn pháp định:
 8. Nhà đầu tư cam kết:
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
 Hồ sơ kèm theo:
                       
 
 
Phụ lục I-8
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 
 
Số TT
Tên
thành viên
sáng lập
Địa chỉ
Quyết định thành lập
Vốn góp
Chữ ký
của thành viên
Ghi chú
Tổng giá trị
vốn góp
Phương thức
góp vốn
Thời điểm
góp vốn
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :        Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính
Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác
Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
 
 
 
 
Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN
 
 
Số TT
Tên
Cổ đông
sáng lập
 
Địa chỉ
Quyết định thành lập
Vốn góp
 
 
Tổng số
cổ phần
Loại cổ phần
Chữ ký
Phổ thông
.....
Thời điểm
góp vốn
của cổ đông
sáng lập
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá
trị
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :        Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính
Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
 
 
Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 
Số TT
Tên
thành viên
Địa chỉ
Quyết định thành lập
Nghề nghiệp,
trình độ chuyên môn của
thành viên hợp danh
Vốn góp
Chữ ký của thành viên
Ghi chú
Tổng giá trị vốn góp
Phần vốn góp
Thời điểm
góp vốn
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :        Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính
Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác
Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;
              thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
 
 
 
Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư :
             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
[11]
1. Tên dự án đầu tư:
[12]
2. Địa điểm:                                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:               
[13]
3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[18]
6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
    7. Nhà đầu tư cam kết:
    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;
    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
[19]
                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ
 
                                                                       
 
 
 
 
Phụ lục I-12
Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
 (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư :
             Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)
[11]
1. Tên dự án đầu tư:
[12]
2. Địa điểm:                               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:               
[13]
3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[18]
6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
    7. Nhà đầu tư cam kết:
    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;
    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 
 
[19]
                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
 
Text Box: Phụ lục I-13
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
[01]
    Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08]
5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]
6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]
7. Vốn pháp định:
II. Nội dung dự án đầu tư:
[11]
1. Tên dự án đầu tư:          
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động của dự án:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
III. Các nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                        ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Text Box: Phụ lục I-14
Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01]
    Kính gửi:
[02]
Các Bên hợp doanh :
Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
[11]
1. Tên dự án đầu tư:          
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động của dự án:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[19]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
 8. Các nhà đầu tư cam kết:
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.
                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
Text Box: Phụ lục I-15
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
 
[01]
Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08]
5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]
6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]
7. Vốn pháp định:
II. Đăng ký lại dự án đầu tư
[11]
1. Tên dự án đầu tư:          
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động:
[17]
6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]
7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
III. Các nhà đầu tư cam kết:
 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
NHÀ ĐẦU TƯ
[20]
Hồ sơ kèm theo:
 
 
 
 
 
Phụ lục I-16
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006  chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
 
[01]
                                       Kính gửi:
[02]
Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)          
I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
[03]
1. Tên doanh nghiệp:
[04]
2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]
Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):
[06]
3. Loại hình doanh nghiệp:
[07]
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[09]
5. Vốn của doanh nghiệp:
          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
[11]
1. Tên dự án đầu tư: 
[12]
2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]
3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]
4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 
[15]
Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]
5. Thời hạn hoạt động: 
[17]